Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért. A játékban való részvétel úgy minősül, hogy azt itt leírtakkal maradéktalanul egyetért, és azokat elfogadja.

A Garage Bike Tech játékot hirdet „Nyereményjáték” címmel.

A játék időtartama: a Garage Bike Tech által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.

Sorsolás: 2019. –. –.

Eredményhirdetés: 2019. –. –.

A játék menete: Nyereményjátékot hirdetünk meg a Garage Bike Tech Facebook oldalán lévő meghatárzott bejegyzés kedvelői között. A játékban meghirdetett bejegyzés kedvelői között kisorsolunk 1 db nyertest, aki az alábbi nyeremény(ek)et nyerheti meg.

A nyertesek a jogosultak közül kerülnek ki. A sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő húzással történik.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, természetes személyek, felhasználók vehetnek részt.

Nyeremények

  • 1 db —

A nyerteseket e-mailben/telefonon/Facebookon értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Garage Bike Tech semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes nem tart igényt, vagy nem jelentkezik a nyereményért, vagy nem felel meg a játékszabályban leírt feltételeknek, arra az esetre, további pótnyertest sorsolunk ki.

Az elsőnek kihúzott pótnyertest illeti a nyeremény, ha az eredeti nyertessel valamelyik fent említett probléma áll fenn. Amennyiben az első pótnyertes sem felel meg a feltételeknek, abban az esetben második pótnyertest illeti a nyeremény.

Személyes adatok kezelése

A kérdőívet kitöltő résztvevők a kérdőív hiánytalan kitöltésével és aláírásukkal hozzájárulnak, hogy a Garage Bike Tech a személyi adataikat és személyes jellegű információikat (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Garage Bike Tech ezen információkat nem adja tovább. A Garage Bike Tech kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. Az aki a jövőben nem kíván névre szóló kereskedelmi ajánlatot kapni, adatai törlését kérheti az garagebiketech@gmail.com e-mail címen.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Garage Bike Tech tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Felelősség kizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért, értesítési késedelemért a Garage Bike Tech nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Garage Bike Tech-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőt terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Garage Bike Tech -nek adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Garage Bike Tech a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Garage Bike Tech kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A játék szervezője Garage Bike Tech az esetleges hibás, valótlan adatokért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú kérdőívkitöltés helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A Facebook a Nyereményjátékot NEM szponzorálja, adminisztálja vagy hagyja jóvá akármilyen módon, így a közösségi oldal mentesül akármilyen felelősség alól.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A Garage Bike Tech fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.